Pogoń Lwów to nie tylko sport, to też działalność społeczna, edukacyjna, to szacunek dla historii i wychowanie patriotyczne.

Fundacja powstała z myślą o wspieraniu rozwoju Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów. Pogoń Lwów to jednak nie tylko sport, to też działalność społeczna, edukacyjna, to szacunek dla historii i wychowanie patriotyczne. Lwowski Klub Sportowy kładzie szczególny nacisk na zaangażowanie młodzieży w odrodzenie polskich tradycji sportowych we Lwowie.

W ramach naszej działalności rozwijana będzie baza sportowa Pogoni Lwów poprzez zakup sprzętu sportowego i treningowego, w tym zakup piłek i akcesoriów piłkarskich, strojów sportowych i treningowych, wspierana będzie bieżąca działalność klubu poprzez współfinansowanie wynajęcia hali sportowej, wynajęcia boiska oraz transportu na mecze ligowe na Ukrainie, oraz na mecze i turnieje organizowane w Polsce.

Jednym z założeń naszej działalności jest współorganizowanie i współfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w Polsce i na Ukrainie. Przy każdej takiej okazji, młodzież będzie miała nieodzowną okazję zwiedzić ważne miejsca historyczne oraz wziąć udział w imprezach kulturalnych.

Naszym celem jest nawiązywanie współpracy również z innymi organizacjami i podmiotami, zrzeszającymi Polaków zamieszkałych poza wschodnimi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspomaganie na różnych płaszczyznach imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sportu, organizowanych przez te podmioty.

Zarówno Pogoń Lwów jak również inne organizacje zrzeszające Polaków za granicą, swoją misję krzewienia polskości wśród młodzieży realizują przy współpracy z polskimi szkołami.

Naszym celem jest wsparcie bieżącego funkcjonowania polskich placówek edukacyjnych poprzez wyposażenie sal lekcyjnych w komplet pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (m.in. książki i gry edukacyjne), organizowanie zbiórek darów oraz transport i przekazanie ich za granicę. Dzięki temu polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć lepsze warunki do dalszej edukacji.

Władze Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Michaela Vasicek – PREZES ZARZĄDU
Paweł Drankiewicz  – WICEPREZES ZARZĄDU
Justyna Hubiak – SKARBNIK
Czesław Zajdel – SEKRETARZ

RADA FUNDACJI

Izabela Walasek – CZŁONEK RADY
Bożena Rudzińska – CZŁONEK RADY
Norbert Penza – CZŁONEK RADY
Sylwester Chruszcz – CZŁONEK RADY

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR

Sławomir Nitras – MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

Statut Fundacji

Fundacja Pogoń Lwów

I.Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Pogoń Lwów, zwana dalej „Fundacją”, została utworzona przez Przemysława Macieja Bożka, Piotra Jana Wojtyczkę, Marka Horbania, zwanych dalej Fundatorami.
 2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z 2020 r. poz. 695, 1086 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą Fundacji jest Głogów.
 5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 6. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 8. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 9. Fundacja posługuje się pieczęcią: Fundacja Pogoń Lwów.
 10. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego (logo), który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.
 11. Organem nadzoru zewnętrznego nad Fundacją jest Minister właściwy do spraw sportu.
 12. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

II.Cele i formy działania

§2

1.Fundacja dąży do realizacji następujących celów :

 • prowadzenia działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających za wschodnią granicą Polski,
 • wspierania działań w zakresie kultury, edukacji i sportu w ukraińskich, białoruskich i litewskich środowiskach polonijnych,
 • krzewienia wiedzy na temat historii oraz tradycji przedwojennego Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów, kultywowanie pamięci o jej dokonaniach oraz wspieranie Organizacji społecznej „LWOWSKI KLUB SPORTOWY „POGOŃ” LWÓW” z siedzibą we Lwowie w zakresie jej celów statutowych, w tym w zakresie rozwoju bazy sportowej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród Polaków za wschodnią granicą Polski,
 • wspomagania działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami, w tym w szczególności w zakresie krzewienia kultury fizycznej oraz propagowania związanych z tym postaw społecznych i kulturowych,
 • pobudzania aktywności fizycznej i sportowej, rozwijania aspiracji życiowych, promowania właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego postaw społecznych i moralnych dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkałej za wschodnią granicą kraju,
 • organizowanie w Polsce letniego i zimowego wypoczynku i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałej za wschodnią granicą Polski,
 • nawiązywania współpracy z organizacjami, w tym sportowymi, zrzeszającymi Polaków zamieszkałych poza wschodnimi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na dawnych „Kresach RP”,
 • wspieranie działań w zakresie kultury, edukacji i sportu na dawnych „Kresach RP”,
 • budowanie silnej pozycji Pogoni Lwów oraz innych klubów sportowych w społecznościach,
 • wspieranie finansowe przedsięwzięć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych,
 • rozwijania bazy sportowej Pogoni Lwów oraz innych podmiotów sportowych.

2. Fundacja realizuje cele przez:

 • podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój kariery sportowej dzieci i młodzieży,
 • organizację sportowej wymiany międzynarodowej,
 • wspomaganie na różnych płaszczyznach imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sportu, organizowanych także przez inne podmioty krajowe lub zagraniczne,
 • w zakresie wynikającym ze statutowych celów Fundacji: organizowanie, prowadzenie i finansowanie w kraju i za granicą rozgrywek sportowych, turniejów, konkursów, obozów i zgrupowań szkoleniowo ‐ sportowych, w tym organizowanych przez inne podmioty krajowe i zagraniczne,
 • gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych,
 • współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi i innymi podmiotami, które działają na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz sportu,
 • udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowym Fundacji,
 • inne dozwolone prawem działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.

3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz inne jednostki organizacyjne podległe Fundacji.

4. Fundacja działa poprzez osobistą pracę członków Zarządu i wolontariuszy Fundacji na rzecz realizacji celów Fundacji.

5. Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.

6. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

7. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna.

8. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.

9. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:

 • Organizacja wydarzeń konferencyjno-kongresowych, szkoleń, sympozjów, zjazdów, akcji społecznych,
 • Organizowanie i uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych, charytatywnych,
 • Wspomaganie organizacyjne i finansowe konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń,
 • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą zajmującymi się zbliżoną tematyką,
 • Pozyskiwanie partnerów i sponsorów.

10. Działalnością odpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:

 • organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, debat i wyjazdów naukowych, konkursów oraz zjazdów środowisk,
 • wspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej oraz badań naukowych,
 • działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi zgodna z celami Fundacji,
 • organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych,
 • realizację odpłatnych zadań publicznych,
 • wdrażanie rozwiązań wypracowanych w dziedzinach wymienionych w celach Fundacji.